Microbiological Evaluation for Staphylococcus aureus of salted fish in the city of Babol and determination of antibiotic resistance of isolated strains

دکتر مهدی شریفی سلطانی ©, دکتر عاطفه بزرگی ماکرانی, سید سعید همتی, شایان طبسی

Microbiological Evaluation for Staphylococcus aureus of salted fish in the city of Babol and determination of antibiotic resistance of isolated strains

Code: G-21578

Authors: دکتر مهدی شریفی سلطانی ©, دکتر عاطفه بزرگی ماکرانی, سید سعید همتی, شایان طبسی

Schedule: Not Scheduled!

Tag: none

Download: Download Poster

Abstract: چکیده زمینه و هدف : فرایند شور کردن ماهی یکی از قدیمی ترین روش‌های نگهداری جهت افزایش ماندگاری ماهی می‌باشد که اکنون نیز در بسیاری از نقاط جهان استفاده می شود. با توجه به اینکه روش تهیه این فرآورده از مرحله پردازش و ذخیره سازی مواد خام تا هنگام مصرف میتواند مشمول دستکاری‌هایی شود، امکان آلودگی آن به برخی از عوامل بیماری‌زا نظیر استافیلوکوکوس اورئوس وجود دارد. هدف از انجام این مطالعه تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس ماهیان شور عرضه شده در این منطقه است. مواد و روش کار : طی این مطالعه 50 نمونه ماهی شور از بازار عرضه ماهی شهر بابل تهیه و به آزمایشگاه منتقل شد. طبق روش استاندارد FDA و APHA از نظر شمارش فراوانی باکتری ها، آزمون های میکروبی، کشت در محیط اختصاصی مانیتول نمکی (۷ تا ۹ درصد نمک) و تست بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی صورت گرفت. یافته ها : براساس نتایج حاصله مشخص شد که آلودگی به سویه های استافیلوکوکوس اورئوس در 80 درصد نمونه های اتخاذ شده وجود دارد. نتایج آزمون آنتی بیوگرام نشان داد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از ماهی شور به کلیندامایسین بیشترین مقاومت را نشان می‌دهد. نتیجه گیری : در تمامی نقاط جهان کنترل آلودگی فرآورده های دریایی همچون سایر محصولات غذایی صورت میگیرد. نتایج مطالعات انجام شده در سایر کشورهاي جهان و این مطالعه آلودگی ماهیان شور تهیه شده به روش سنتی را تایید میکند. آموزش روش‌های بهداشتی، اصلاح روش‌های عمل‌آوری محصولات ماهی شور و مصرف محصولات ماهی شور بصورت کاملا پخته جهت پیشگیری از بروز عفونت ها و مسمومیت های غذایی ناشی از مصرف این محصولات موثر خواهد بود. کلمات کلیدی : ماهی شور، استافیلوکوکوس اورئوس، مقاومت آنتی بیوتیکی

Comments (0)

No Comment yet. Be the first!

Post a comment

Post comment is closed by admin.