بررسي فراواني عفونتهاي بيمارستاني، ارگانیسم های عامل و تعیین الگوي حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در بيمارستان سینای همدان در سال 98-97

دکتر فاطمه ترکمان اسدی ©, دکتر حمیدرضا قاسمی بصیر, دکتر قاسم البرزی, دکتر علیرضا سلطانیان

بررسي فراواني عفونتهاي بيمارستاني، ارگانیسم های عامل و تعیین الگوي حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در بيمارستان سینای همدان در سال 98-97

کد: G-41720

نویسندگان: دکتر فاطمه ترکمان اسدی ©, دکتر حمیدرضا قاسمی بصیر, دکتر قاسم البرزی, دکتر علیرضا سلطانیان

زمان بندی: زمان بندی نشده!

برچسب: ویرایش شده

دانلود: دانلود پوستر

خلاصه مقاله: مقدمه: عفونت¬هاي بيمارستاني به عنوان يكي از معضلات بستری در بیمارستان، علاوه بر افزایش طول مدت اقامت بیماران و هزینه¬های تشخیص و درمان می تواندپیامدهای ناگواری همچون مرگ را به دنبال داشته باشد. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه توصیفی - مقطعی و به روش سرشماری کل بیماران مبتلا به انواع عفونت¬های بیمارستانی بستری در بیمارستان سینا همدان طی سالهای 1397 و 1398 از نظر فراواني و نوع عفونت بیمارستانی، ارگانیسم های عامل و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ارگانیسم عامل مورد بررسی قرار گرفتند. داده¬ها با نرم افزار SPSS نسخه 23 در سطح اطمینان 95% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: در این مطالعه 149 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند که میانگین سنی 58/67 سال و از نظر جنسیتی 1/59% زن بودند. فراوانی عفونت ادراری(UTI) 51% ، پنومونی وابسته به ونتیلاتور (VAP) 2/36% و باکتریمی(BSI) 8/12% بدست امد. 3/91% ازگانیسم های عامل عفونت بیمارستانی گرم منفی و 7/8% گرم مثبت بود. شایع¬ترین باکتری عامل VAP، UTI و BSI به ترتیب کلبسیلا(6/42%)، اشرشیاکولی(9/78%) و آسینتوباکتر(1/21%) بود. مقاومت آنتی بیوتیکی UTI ناشی از اشرشیا کولی بین 3/10 تا 50%، VAP ناشی از کلبسیلا بین 7/72 تا 100% و BSI ناشی از آسینتوباکتر در مقابل همه آنتی بیوتیک¬های تجویز شده 100% مقاوم بود. نتيجه‌گيري: عفونت ادراری و پنومونی وابسته به ونتیلاتور شایع ترین عفونت¬های بیمارستانی بدست امده بودند که E.Coli و کلبسیلا شایع¬ترین عامل باکتریال گرم منفی و استاف ارئوس شایع¬ترین عامل گرم مثبت عفونت بیمارستانی مشاهده شد. بیشترین باکتری عامل پنومونی های بیمارستانی کلبسیلا، عفونت ادراری اشرشیاکولی و باکتریمی آسینتوباکتر بود که همه این موارد مقاومت بسیار بالای انتی بیوتیکی نسبت به درمان های معمول را نشان دادند که بر اجرای جدی تر antimicrobial stewardship جهت کاهش موارد مقاومت های آنتی بیوتیکی عفونت های بیمارستانی تاکید می کند. کلیدواژه‌ها: عفونت بیمارستانی، آنتی بیوگرام، پنومونی وابسته به ونتیلاتور، عفونت ادراری، باکتریمی، antimicrobial stewardship

دیدگاه ها (0)

تاکنون دیدگاهی منتشر نشده است. شما اولین نفر باشید!

ارسال یک دیدگاه

ارسال دیدگاه توسط مدیریت بسته شده است.