بررسی فراوانی پنومونی مایکوپلاسمایی درکودکان با تشخیص پنومونی مراجعه کننده به بیمارستان مطهری ارومیه

Ebrahim Sadeghi ©, Amir Nasifar

بررسی فراوانی پنومونی مایکوپلاسمایی درکودکان با تشخیص پنومونی مراجعه کننده به بیمارستان مطهری ارومیه

کد: G-67120

نویسندگان: Ebrahim Sadeghi ©, Amir Nasifar

زمان بندی: زمان بندی نشده!

برچسب: نامشخص

دانلود: دانلود پوستر

خلاصه مقاله: مقدمه: پنومونی یکی از شای عترین عفون تهای دستگاه تنفسی است. پنومونی اکتسابی از جامعه غالبا به صورت بالینی به دو گروه typical و atypical تقسیم م یشود. پنومونی typical توسط استرپتوکوکوس پنومونیه و پنومونی atypical توسط میکروارگانیس مهایی نظیر مایکوپلاسما پنومونیه، کلامیدیا پنومونیه و یا ویرو سها ایجاد م یشود. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی پنومونی مایکوپلاسمایی درکودکان با تشخیص پنومونی مراجعه کننده به بیمارستان مطهری ارومیه) 1398 - 1399 ( طراحی و انجام شده است . مواد و روش انجام کار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی بوده که در آن بیماران مبتلا به پنومو نی با تایید تشخصی بالین ی توسط فوق تخصص کودکان و سپس تایید تشخصی پنومونی مایکوپلاسمایی از طریق ارزیابی و تایید گرافی توسط متخصص رادیولوژی پس از کسب رضایت جهت شرکت در مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. معیارهای خروج از مطالعه شامل ناقص بودن اطلاعات پرونده بالینی ، بیماران دارای مشکلات نورولوژیکی به علت ابتلا به پنومونی آسپیراتیو مکرر، بیماران دارای نقص ایمنی و مصرف کنندگان داروهای ایمونوساپرسیو و نیز بیماران با سابقه بیمار یهای مزمن ریوی بود . نتای ج: در این مطالعه 195 کودک مبتلا به پنومونی مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین سنی کودکان برابر 89 / 4 سال بود و 5 / 61 % بیماران پسر و 5 / 38 % بیماران دختر بودند. از این میان 13 بیمار از نظر IgM و 41 بیمار از نظر IgG مثبت بودند. در میان علائم بالینی تب، سرفه و آبریزش بینی شای عترین علائم بودن د. در بیماران با IgM مثبت سن، CRP ، تب و س رفه به طور معناداری بیشتر بود ) 05 / 0 > P .) نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش سن با ابتلا به مایکوپلاسماپنومونیه ارتباط دارد. از میان یافت ههای آزمایشگاهی تنها CRP و در میان علائم بالینی تب و سرفه در بیماران مبتلا به مایکوپلاسماپنومونیه بیشتر بود .

دیدگاه ها (0)

تاکنون دیدگاهی منتشر نشده است. شما اولین نفر باشید!

ارسال یک دیدگاه

ارسال دیدگاه توسط مدیریت بسته شده است.