گالری

2 مورد

گالری تصاویر، ویدیو و فایل ها

کنگره های پیشین

تصاویری از کنگره های میکروب شناسی بالینی استاد البرزی در سال های گذشته

اسپانسر افتخاری