تلفن: 071-36474304
فکس: 071-36474303
ایمیل: alborzicmrc20@gmail.com
آدرس: شیراز، بلوار کریم خان زند، بیمارستان نمازی، مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی