اسپانسرها

20 مورد

اسپانسرهای ما

دانشگاه علوم پزشکی تهران- معاونت درمان

دانشگاه علوم پزشکی تهران- معاونت درمان

افتخاری

ادامه مطلب+

جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران

جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران

افتخاری

ادامه مطلب+

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

افتخاری

ادامه مطلب+

انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران

انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران

افتخاری

ادامه مطلب+

انجمن ژنتیک پزشکی ایران

انجمن ژنتیک پزشکی ایران

افتخاری

ادامه مطلب+

انجمن ویروس شناسی ایران

انجمن ویروس شناسی ایران

افتخاری

ادامه مطلب+

انجمن هماتولوژی آزمایشگاهی ایران

انجمن هماتولوژی آزمایشگاهی ایران

افتخاری

ادامه مطلب+

انجمن میکروب شناسی ایران

انجمن میکروب شناسی ایران

افتخاری

ادامه مطلب+

انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران

انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران

افتخاری

ادامه مطلب+

انجمن انگل شناسی ایران

انجمن انگل شناسی ایران

افتخاری

ادامه مطلب+

انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

افتخاری

ادامه مطلب+

انجمن فیزیک پزشکی ایران

انجمن فیزیک پزشکی ایران

افتخاری

ادامه مطلب+

انجمن عناصر کمیاب ایران

انجمن عناصر کمیاب ایران

افتخاری

ادامه مطلب+

انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران

انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران

افتخاری

ادامه مطلب+

انجمن بیوشیمی ایران

انجمن بیوشیمی ایران

افتخاری

ادامه مطلب+

انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

افتخاری

ادامه مطلب+

انجمن بانک خون ایران

انجمن بانک خون ایران

افتخاری

ادامه مطلب+

انجمن باکتری شناسی پزشکی ایران

انجمن باکتری شناسی پزشکی ایران

افتخاری

ادامه مطلب+

اتحادیه انجمن های علوم زیستی  (FIrBS)

اتحادیه انجمن های علوم زیستی (FIrBS)

افتخاری

ادامه مطلب+

انجمن علمی دانشجویی مایکومد

انجمن علمی دانشجویی مایکومد

افتخاری

ادامه مطلب+