پوستر الکترونیک

پوسترهای کنگره بصورت الکترونیک و سبز بر روی نمایشگر 55 اینچ با کیفیت 4k کنترل شونده توسط تبلت نمایش داده می شوند.

Risk factors associated with oropharyngeal candidiasis in....

کد: G-15734

نویسندگان: Reyhaneh sadat kiyaei ©, Sadegh Khodavaisy, Mohammadreza Salehi, Nasim Khajavirad, Ilad Alavi Darazam, Sayed Jamal Hashemi, Saham Ansari, Fereshteh Ghiasvand, Saeidreza Jamalimoghadam Siahkali, Alireza Izadi, Arash Seifi, Sara Abolghasemi, Firouze Hatami, Teun Boekhout, Seyed Ali Dehghan Manshadi, Zohre Khosravany

زمان بندی: زمان بندی نشده!

برچسب: قارچ شناسی پزشکی