پیام دبیر علمی آزمایشگاهی سیزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

پیام دبیر علمی آزمایشگاهی سیزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین   به نام خدا امروزه بر همگان ثابت شده که تحقیق و پژوهش، شاهراه پیشرفت هر کشوری است و....