No Title
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
0 (0 بازخورد)

پیام دبیر علمی بالینی سیزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

پیام دبیر علمی بالینی سیزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین     به نام خدا نقش مجامع علمی در پیشرفت و گسترش دانش بخصوص ظرف قرون اخیر بر هیچکس پوشیده....

No Title
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
5 (2 بازخورد)

پیام رئیس سیزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

پیام رئیس سیزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین   به نام خدا کنگره آزمایشگاه و بالین ایران تاثیر گذارترین و پر بازدیدترین رویداد علمی علوم آزمایشگاهی....

پیام دبیر اجرایی سیزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
4.1 (9 بازخورد)

پیام دبیر اجرایی سیزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

 پیام دبیر اجرایی سیزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین     به نام خدا دو سال از آخرین گردهم آیی رودرروی ما گذشته است و رسم نیکوی دیدارِ هر سال به....

No Title
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
5 (1 بازخورد)

پیام دبیر علمی آزمایشگاهی سیزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

پیام دبیر علمی آزمایشگاهی سیزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین   به نام خدا امروزه بر همگان ثابت شده که تحقیق و پژوهش، شاهراه پیشرفت هر کشوری است و....